Om Specialskolen

Specialskolen blev selvstændiggjort med virke pr. 1. august 2022.

Specialskolen består af flere afdelinger; Øen og Centerklasserne.

Fælles for afdelingerne er, at Specialskolen har ambitioner i forhold til elevernes egen-oplevelser af succes. Dette gælder både i forhold til faglig læring og til at føle sig socialt betydningsfuld samt kunne indgå i fællesskaber. Der arbejdes derfor også med socialfag og skoleparathedsaktiviteter samt tydeligt fokus på virksom og visuel understøttende struktur i positivt anvisende pædagogik – som understøttes af motiverende involverende individuel målsætning. Opfølgning herpå sker bl.a. via synlig og tydelig forventningsafstemning, guidning i dagligdagen og relations-fokuseret fagfordeling.

Afdeling Øen

  • Øen er fysisk placeret på Sofiendalskolen i Haslev.
  • Øen er Faxe Kommunes selvstændige tilbud til børn, der har brug for et meget struktureret undervisningstilbud.

Øen varetager elever i 0. – 9. klasse, som er visiterede grundet autismespektrum vanskeligheder, ADHD-diagnose og/eller socioemotionelle vanskeligheder.

Det medfører, at eleverne kan have svært ved at orientere sig i det sociale felt og ofte foretager uhensigtsmæssige valg i forhold til handlinger og adfærd. Dette kan bl.a. komme til udtryk (ofte kortvarigt) i form af manglende impulskontrol.

Målet er, at alle elever går til afgangsprøve enten på almene vilkår eller særlige vilkår.

  • Øen har 9 klasser, hvori elevtallene er afmålt elevernes udfordringer.

Hver klasse har tilknyttet en klassepædagog med specialkompetencer.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i tværfaglige selvstyrende teams, hvor de arbejder for og med, at eleverne udfordres inden for nærmeste udviklingszone med henblik på individuel potentialeudfoldelse

– og med henblik på at eleverne også på sigt kan opnå muligheder for at vende tilbage til almenområdet i meningsgivende omfang med en så solid faglig og social ballast som muligt.

  • Supervision og faglig sparring i samarbejde med PPR er en fast bestanddel på skoleafdelingen.

Afdeling Centerklasserne

  • Centerklasserne er fysisk placeret på Karise skole i Karise.
  • Tilbuddet er for elever fra 0. til 10. årgang. Målgruppen er elever med betydelig funktionsnedsættelse, der viser sig ved en forsinket kognitiv udvikling, herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap samt sociale og kommunikative vanskeligheder.

I relation hertil kan eleverne have milde adfærdsforstyrrelser – herunder opmærksomhedsvanskeligheder.

  • Eleverne i Centerklasserne har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø. Dagligdagen er organiseret med forudsigelighed og fast struktur.
  • Der lægges i undervisningen vægt på den visuelle og sproglige støtte, og eleverne undervises på mindre hold. Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs ressourcer, udviklingstrin og særlige behov.
  • Centerklasserne har 4 klasser som er aldersintegrerede. Det betyder, at eleverne ikke kun undervises sammen med børn på egen alder, men på tværs af aldre og klassetrin – hvor organiseringen styres af barnets behov og en pædagogisk vurdering af, hvad der vil befordre indlæringen bedst.
  • Hver klasse har tilknyttet en klassepædagog med specialkompetence udi understøttelse af undervisningen og en pædagogmedhjælper eller assistent.

Centerklasserne har et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som tilbyder vejledning og rådgivning. PPR er tværfagligt sammensat og har således både psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut og logopæder tilknyttet.